ReactiveX là gì?

ReactiveX là một thư viện được tiết kế dựa trên mẫu Observer pattern để phục vụ cho lập trinh viên viết các tác vụ xử lý đa luồng hay bất đồng bộ một cách thuận tiện và dễ dàng. ReactiveX đã được xây dựng trên hầu hết các ngôn ngữ lập trình như Android, iOS, Java,…